Menü Bezárás

Garancialap

Elektromos kerékpár és alkatrész garancia

Cégünk által kizárólag olyan új garanciális elektromos járművek, termékek és új alkatrész egységek kerülnek értékesítésre, melyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

Cégünk jótáll azért, hogy a vevő által megvásárolt és általunk leszállított termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. Nem vállalunk azonban jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos- és hibamentes lesz. A jótállás feltételeit az elektromos járművekkel együtt átadott „Jótállási jegy” tartalmazza. Az általunk forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályok alapján (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet) a termék gyártója, vagy forgalmazója garanciát vállal. Ennek időtartama:

 • §  10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • §  100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • §  250 000 forint eladási ár felett három év

Elektromos kerékpárokra egységesen feltéve, hogy a vásárolt kerékpár, részt vett az előírt kötelező garanciális szervizeken.

Az általunk forgalmazott alkatrész- és részegységek jó minőségére garanciát vállalunk. Ennek időtartama a vásárlástól számított 12 hónap. Garanciavállalásunk feltétele az, hogy a tőlünk vásárolt elektromos kerékpáralkatrészeket, részegységeket szakműhelyben szereljék be. Reklamáció esetén a kifogásolt kerékpáralkatrész, illetve részegység beszerelésének tényéről szakműhelyben kiállított számlát kérünk bemutatni.

A fogyasztó jótállási igényét közvetlenül annál a vállalkozásnál érvényesítheti, akitől a kerékpárt megvásárolta.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jótállási (garanciális) feltételeket a vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítsuk, vagy kiegészítsük.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson (garancián) kívül, illetve a termékekhez kiadott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével semminemű egyéb garanciát nem vállalunk.

A kártérítés korlátozása

Cégünk nem vállal semminemű felelősséget az állási időből a vásárlónál keletkezett károkért.

A termék visszaszolgáltatása

Amennyiben a megvásárolt termék minőségi hibából (hibás elektromos kerékpáralkatrész miatt) üzemképtelen állapotban került átadásra a vásárló részére, és a vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor mi azt kicseréljük.

Egyéb feltételek

A  jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletvalamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései az irányadók.

JAVÍTÓ SZOLGÁLATOK NEVE ÉS CÍME: A vásárlás, üzembe helyezés helye!

A       …………. gyártmányú…………………………… ……………..típusú a Magyarország területén vásárolt új robogóra a vásárlás  (üzembe helyezés) napjától számított 12-24-36 hónapig terjedő, a 151/2003. (lX. 22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

A peren kívüli megállapodás elősegítése érdekében a kijelölt szervezeteken és a békéltető testületen kívül, a TÜV SÜD KERMI Kft. is, mint szakvélemény kiadására alkalmas szervezet elvégzi a fogyasztói reklamációk, valamint a jogi személyek közötti műszaki reklamációk vizsgálatát, amennyiben mindkét fél írásban nyilatkozva elfogadja vitadöntőként a TÜV SÜD KERMI Kft-t.

A vizsgálat díjköteles. A vizsgálat díjáról írásban tájékoztatjuk a megrendelőt.

Ezek a jótállási feltételek nem vonatkoznak az egyedi gyártású, speciális, különleges műszaki követelmények szerinti, valamint különleges felhasználói igények figyelembevételével készített kerékpárokra.

A kerékpár forgalmazója gyártótól függően:

ZTECH Gyártmány: Z-TECH BIKE KFT. Címe: 2045 Törökbálint, Dulácska utca, 1./A,

Lofty Gyártmány: Lofty Kft. Címe: 1101 Budapest, Kőbányai út 47./B

Tornádó / Volta Gyártmány: VLM Kereskedés Kft. Címe: 6000 Kecskemét Mindszenti Krt. 32.

FIGYELEM!

A robogó összeszerelt állapotban, üzembe helyezve kerül eladásra!

A kerékpárt a vásárlás helyén kötelesek összeszerelni és beszabályozni.

 

Az eladó szerv tölti ki!

Vásárlás, (üzembe helyezés) napja:

Azonosító gyártási szám:                                                                                       p.h.

Eladó és összeszerelő szerv bélyegzője:

 
 

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása – dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék – esetén pótolunk! A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.

A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejárta utáni időre is!

A kerékpár azonosításra alkalmas része: váz

FIGYELEM !

A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez!

Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli.

A forgalmazótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését, a vásárlás napjának pontos feltüntetésével. Egyúttal ellenőrizze, hogy a kerékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól kiolvashatóan feltüntetett adatokkal.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL, A DÍJMENTES KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK NEM ÁLL FENN, HA A FORGALMAZÓ, VAGY A KIJELÖLT SZAKSZERVIZ BIZONYÍTJA, HOGY:

 • az üzembe helyezését a vásárlás helyén, vagy a kijelölt szakszervizek valamelyikében igazolt módon nem végeztette el. /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/
 • a kötelező átvizsgálások valamelyikét, nem, vagy időn túl, illetve nem a jótállási jegymellékletében kijelölt szakműhelyben végeztette el, /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/
 • a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset, túlterhelés okozta,
 • nem tartotta be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő kenőanyagot használt,
 • a kerékpárt szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
 • a kerékpárral versenyen vettek részt, [kivétel exkluzív versenygarancia/
 • a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár okozta,
 • a kerékpár azonosító adatai nem egyeznek meg a jótállási jegyen feltüntetett adatokkal,
 • a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő ápoló anyag használata okozta.
 • a meghibásodás a vásárlás után keletkezett egyéb okból következett be.

Ez a jótállási kötelezettség nem vonatkoztatható abban az esetben:

 • ha a kerékpárt kölcsönzési céllal vagy egyéb iparszerű / futárüzemmód/ céllal üzemeltetik vagy azzal oktatást végeznek.
 • Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre, valamint a kerékpár azon káraira, amelyeket külső mechanikai vagy vegyi hatások okoztak. /kőfelverődés, gumidefekt, savas eső, egyéb légköri szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./

A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék a Vásárlónak való átadása után keletkezett.

A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK:

A fogyasztót, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvényben, a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN A FOGYASZTÓ:

 • Elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igényteljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokol volt.
 • A kijavítást vagy kicserélést – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kellel végeznie.
 • A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kerékpár kijavítást vagy ki cserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A javítás során a kerékpárba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Ha a kötelezett a dologkijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
 • A javítás megfelelő elvégzését, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni.
 • A kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy hatályos mellékletében feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:

 • Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
 • A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővétett legrövidebb időn belül köteles kifogásáta kötelezettel közölni,
 • kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közöltkifogást,
 • a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztófelelős,
 • meghosszabbodik a jótállási idő, a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a kerékpárt nem tudta rendeltetésszerűen használni,
 • a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kerékpárnak vagy a jelentősebb részének /váz/ kicserélése /kijavítása/ esetén a kicserélt /kijavított/ dologra /dologrészre/, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik,
 • minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG KERETÉN BELÜLI KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS:

A jótállás és szavatossági időn belül a vásárlónak minden kötelező átvizsgálást el kell végeztetnie, melyet az átvizsgálás helyén, szakszervizben/értékesítés ponton a szervizlapon pecséttel, aláírással igazolnak. Ennek elmulasztása esetén a kerékpárra garancia és szavatosság nem vonatkozik!

A jótállási és a szavatossági időben a szervizlapokon előírt kötelező átvizsgálások, alkatrész cserék díjkötelesek, amit a vásárlónak kell megfizetni.

ELJÁRÁS VITA ESETÉN:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett, a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

Ha a hiba ténye, jellege illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, akkor az értékesítő, vagy annak kijelölt szakszervize, illetve a fogyasztó, a szakvélemény kiadására alkalmas szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hibajellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Bírósághoz fordulhat.

A vitát eldöntő vizsgálat díjköteles.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

SZERVIZLAP A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG IDEJÉN BELÜL ELVÉGZETT KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁSOKHOZ

Átvétel időpontja: ……………………..                   Visszaadás időpontja: ………………………

Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Szerviz neve:………………………………………………………………

Munkalapszám: ……………………………………………………………                                                                                                         p.h.

 
 

Átvétel időpontja: ……………………..                   Visszaadás időpontja: ………………………

Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Szerviz neve:………………………………………………………………

Munkalapszám: ……………………………………………………………                                                                                                         p.h.

 
 

Átvétel időpontja: ……………………..                   Visszaadás időpontja: ………………………

Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Szerviz neve:………………………………………………………………

Munkalapszám: ……………………………………………………………                                                                                                          p.h.

 

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Igény bejelentés időpontja: ……………………………..

Javításra átvétel időpontja: ……………………………..

Hiba oka: ……………………………………………                     Javítás módja: ………………………………………….

……………………………………………………                     ……………………………………………………………

……………………………………………………                     ……………………………………………………………

Visszaadás időpontja: ……………………………..

Jótállás új határideje: ………………………………

Szervizneve: …………………………………………

Munkalapszám:  …………………………………….

Dátum: ……………………………..                                                             p.h.

 
 

Igény bejelentés időpontja: ……………………………..

Javításra átvétel időpontja: ……………………………..

Hiba oka: ……………………………………………                     Javítás módja: ………………………………………….

……………………………………………………                     ……………………………………………………………

……………………………………………………                     ……………………………………………………………

Visszaadás időpontja: ……………………………..

Jótállás új határideje: ………………………………

Szervizneve: …………………………………………

Munkalapszám:  …………………………………….

Dátum: ……………………………..                                                             p.h.

 
 

Igény bejelentés időpontja: ……………………………..

Javításra átvétel időpontja: ……………………………..

Hiba oka: ……………………………………………                     Javítás módja: ………………………………………….

……………………………………………………                     ……………………………………………………………

……………………………………………………                     ……………………………………………………………

Visszaadás időpontja: ……………………………..

Jótállás új határideje: ………………………………

Szervizneve: …………………………………………

Munkalapszám:  …………………………………….

Dátum: ……………………………..                                                             p.h.